Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tác phẩm "Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện”"Văn hoá ở cơ sở và văn hoá ở huyện". Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1987, 201 trang, khổ 13x19, in 3200 cuốn.


Lời Nhà xuất bản

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi việc xây dựng tốt đời sống văn hóa ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nó là một bộ phận nội dung của đường lối văn hóa nghệ thuật của Đảng được thể hiện nhất quán trong suốt mấy chục năm qua. Nghị quyết Đại hội V và gần đây Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đều nhấn mạnh đến việc xây dựng văn hóa ở cơ sở.

Công tác xây dựng văn hóa ở huyện “gắn liền với xây dựng kinh tế, quốc phòng, phát triển giáo dục, y tế, thể dục thể thao, v.v… trên địa bàn huyện cũng là một nhiệm vụ quan trọng và mới mẻ trong việc xây dựng huyện vững mạnh toàn diện do Đại hội V của Đảng đề ra.

Công tác xây dng văn hóa ở cơ sở trong huyện có mạnh và có hiệu quả xã hội thì công tác xây dựng văn hóa ở huyện mới mạnh và có hiệu quả xã hội. Ngược lại, công tác xây dựng văn hóa trên địa bàn huyện sẽ tác động mạnh công tác xây dựng văn hóa ở xã, mang lại nhiều hiệu quả xã hội.


Thực tiễn cho thấy công tác xây dựng văn hóa ở cơ sở và ở huyện không những là một lĩnh vực phức tạp, khó khăn mà còn là một nhiệm vụ rất nặng nề. Phức tạp, khó khăn, nặng nề của công tác này là ở chỗ, vị trí, địa bàn hoạt động ở xã và ở huyện khác nhau; tình hình kinh tế - xã hội cũng như truyền thống lịch sử và cách mạng của mỗi xã và mỗi huyện khác nhau. Phức tạp, khó khăn, nặng nề còn ở chỗ : Công tác xây dựng văn hóa ở huyện là một vấn đề mới mẻ của việc xây dựng huyện vững mạnh, toàn diện, nó bao gồm nhiều chuyên ngành nghiệp vụ khác nhau (tổ chức hành chính – quản lý, tổ chức dịch vụ, tổ chức sản xuất – kinh doanh) và riêng về mặt nghệ thuật, văn hóa ở xã và ở huyện cũng bao gồm nhiều loại hình bộ môn nghệ thuật khác nhau (sân khấu, âm nhạc, nghệ thuật tạo hình).

Trong những năm qua, được các nghị quyết của Đảng và Nhà nước soi sáng, công tác xây dựng văn hóa ở cơ sở và ở huyện đã đạt nhiều kết quả đáng kể, làm cho bộ mặt văn hóa ở nông thôn dần dần đổi mới theo hướng xã hội chủ nghĩa vui tươi, lành mạnh. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều mặt yếu kém như : lúng túng trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng; xem nhẹ việc đào tạo, bồi dưỡng lực lượng văn hóa ở cơ sở và ở huyện … Nguyên nhân chủ yếu của những mặt yếu kém này là nhận thức chưa đúng mức về tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa ở cơ sở và ở huyện.

Cuốn sách Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện của tác giả Trần Độ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương, gồm những bài viết cho báo, tập san và bài nói tại các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề mà tác giả đã thu hoạch được qua những chuyến đi khảo sát ở địa phương và đã khái quát, tổng kết tình hình thực tiễn ở một số địa phương. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và cán bộ hoạt động văn hóa – thông tin ở cơ sở và huyện hiểu thêm về công tác xây dựng văn hóa ở xã và nhất là ở huyện nói chung và từng mặt công tác của việc xây dựng văn hóa ở xã và ở huyện nói riêng qua các bài “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Vấn đề xây dựng văn hóa trên địa bàn huyện”, “Xây dựng nhà văn hóa ở cơ sở và ở huyện”, “Quy hoạch tổng thể và quy hoạch văn hóa ở huyện”, “Vấn đề đào tạo bồi dưỡng lực lượng văn hóa ở cơ sở và ở huyện” … Cuốn sách cũng sẽ giúp bạn đọc hiểu biết thêm một số vấn đề có liên quan đến việc xây dựng văn hóa ở cơ sở và ở huyện qua các bài : “Thử bàn về văn nghệ quần chúng; văn nghệ nghiệp dư và văn nghệ dân gian”, “Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa”, “Đời sống văn hóa và công tác văn hóa”, v.v…

Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu với bạn đọc và mong được sự phê bình, góp ý kiến dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng.

Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

* * *
Lời nói đầu

Tập sách này bao gồm những bài viết rải rác trong nhiều năm qua chung quanh các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện.

Phần lớn các bài là những thu hoạch cụ thể của các chuyến đi khảo sát địa phương của tác giả. Có một số bài mang tính chất khái quát và tổng kết tình hình thực tiễn các địa phương. Những vấn đề nêu lên trong tập sách là những vấn đề còn đang được nhận thức trong quá trình phát triển, nhưng đều là những vấn đề thiết thực của sự phát triển công tác văn hóa hiện nay, nó có thể giúp ích mặt này mặt khác cho cán bộ văn hóa ở các cấp.

Vì vậy, xin giới thiệu với bạn đọc.

Trần Độ

1 nhận xét:

  1. Tôi rất muốn được đọc các tác phẩm của Tướng Trần Độ nhưng không thấy bán ở nhà sách. KÍnh mong Bác có thể đưa lên mạng để bạn đọc được đọc

    Trả lờiXóa