Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Truyền thống anh hùng của quân đội là truyền thống anh hùng của thanh niên


Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Đó là một lời khen tặng của các bạn bè anh em của ta trên thế giới. Đó cũng là một sự thật của thời đại đã ghi sâu vào lịch sử.


Quân đội ta anh hùng vì Quân đội ta được đảng tiền phong của giai cấp vô sản xây dựng, giáo dục, cổ vũ và chỉ đạo. Nhờ đó mà Quân đội ta từ không đến có, từ nhỏ đến lớn và đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác.
Quân đội ta đã dùng ý chí cách mạng và trí tuệ tiên tiến của giai cấp vô sản, với gan anh hùng của một dân tộc bất khuất mà lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đánh bại tất cả các tướng tài của thực dân Pháp, bẻ gãy lá cờ ngạo nghễ của quân đội viễn chinh Pháp. Người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam áo vải, mũ lá nhỏ bé, cầm súng trường, phất cờ Quyết chiến Quyết thắng của Đảng Lao động Việt Nam trao cho, tóm cổ tướng tá của thực dân Pháp, giẫm nát những pháo đài và hầm cố thủ của địch, cùng nhân dân tự hào chỉ tay ra lệnh cho quân đội viễn chinh Pháp cuốn cờ xếp súng xuống tàu về nước.
“Quân đội nhân dân đã xây dựng được những truyền thống tốt đẹp. Anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động, cán bộ và binh sĩ nhất trí, quân đội và nhân dân đoàn kết, Đảng ta và nhân dân ta vô cùng tự hào về phẩm chất cách mạng cao quý của Quân đội nhân dân, …” (Báo cáo chính trị của Trung ương Đảng trước Đại hội lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam).
Anh dũng chiến đấu, quân đội ta có những Cù Chính Lan, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và hàng ngàn anh hùng, chiến sĩ thi đua với những thành tích phi thường dùng gan đồng dạ sắt mà thắng quân thù trang bị đầy pháo binh, thiết giáp, máy bay và bom đạn tối tân.
Cần cù trong lao động, quân đội ta đã xẻ núi ngăn sông mở đường thắng lợi, đã chung lưng đấu sức cùng nhân dân bắt sỏi đá làm ra thóc gạo, vắt đất ra nước, nghiêng đồng đổ nước ra sông, biến tre nứa thành quân trang, quân dụng.
Cán bộ và binh sĩ nhất trí, Quân đội ta đã trở thành một gia đình, một trường học, đầy tình thương yêu ruột thịt. Cán bộ và chiến sĩ đã kết thành một khối, tạo thành sức mạnh vĩ đại. Cán bộ dẫn đầu chiến sĩ vượt lửa đạn, núi đèo sóng gió. Chiến sĩ đã lấy thân mình che chở cho cán bộ để chấp hành những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn gian khổ giành thắng lợi cho Tổ quốc, bảo vệ tính mệnh, tài sản của nhân dân. Quân đội nhân dân là con em nhân dân lao động, vì nhân dân lao động mà hết lòng phục vụ và chiến đấu, nhân dân cùng Quân đội chiến đấu che chở, đùm bọc nuôi nấng Quân đội. Chính kẻ thù đã phải thừa nhận nguồn gốc sức mạnh của Quân đội ta và thú nhận sự thất bại thảm hại của chúng. Quân đội ta anh hùng chính là ở chỗ Quân đội ta xây dựng và phát huy được những truyền thống nói trên mà Đảng và nhân dân đã vô cùng tự hào. Đó chính là phẩm chất cách mạng cao quý của quân đội ta, là kỷ luật và là tôn chỉ của quân đội ta. Đó là biểu hiện đạo đức và ý chí cách mạng của Đảng ta, là thắng lợi của đường lối cách mạng và tư tưởng quân sự của Đảng ta, đó cũng là biểu hiện ý chí anh hùng của dân tộc ta. Một dân tộc trong 4000 năm lịch sử đã có Trưng Trắc, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Hồ Chí Minh, không hề biết khuất phục, luôn từ tay không lấy nghĩa mà lập nước.
Ngày nay nhân dân Việt Nam đang ở trong một giai đoạn lịch sử mới, đang ở trong một cuộc đấu tranh mới phức tạp gay go, gian khổ lâu dài hơn để giữ vững những thành quả vĩ đại đã đạt được và giành những thành quả mới càng lớn hơn. Nửa nước miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, đang đổ mồ hôi để tăng thêm lương thực, tăng thêm nhà máy, tăng thêm vải mặc, nhà ở, trường học và vườn trẻ, vườn hoa. Mỗi người dân lao động, đang ra sức vươn lên để trở thành người chủ nhân xứng đáng của đất nước tươi đẹp và anh hùng, làm cho dân tộc ta xứng đáng là một thành viên của đại gia đình xã hội chủ nghĩa, nhân tố quyết định hướng phát triển của toàn thể loài người, trong thời đại hiện nay. Mỗi người đều ngày đêm tưởng nhớ đến tới nửa nước còn chưa được giải phóng, cố sao cho mỗi thành quả lao động của mình đều góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào ruột thịt trong đó.
Miền Nam sau mười năm kháng chiến gian khổ, chống thực dân Pháp và sau bảy năm đấu tranh với bọn Mỹ - Diệm khát máu đến nay đang kiên quyết và nghiêm khắc chặn tay và trừng phạt bọn ăn cướp và bọn bán nước vô liêm sỉ để giữ vững hoà bình và giành hoà bình thống nhất đất nước.
Hai cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đang tiến lên, nhất định sẽ đưa toàn thể dân tộc Việt Nam tới một thắng lợi vẻ vang, một tương lai xán lạn.
Trong cuộc đấu tranh mới này : “Quân đội nhân dân là lực lượng trụ cột của nhà nước để bảo vệ độc lập của Tổ quốc bảo vệ công cuộc lao động hoà bình của nhân dân ở miền Bắc, đồng thời là hậu thuẫn vững chắc của cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà” (Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam).
Quân đội nhân dân đang có những nhiệm vụ mới của mình “Xây dựng quân đội thường trực tiến lên chính quy, hiện đại đồng thời chăm lo và củng cố phát triển dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng hậu bị”. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chung mà toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành song song với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng kinh tế, văn hoá, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc ở miền Bắc, để củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang của mình, Đảng và nhân dân một mặt chăm lo tổ chức trang bị, … một mặt chăm lo giữ vững và phát triển truyền thống vẻ vang của Quân đội của dân tộc lên một bước mới. Những phẩm chất cách mạng của quân đội ta hình thành trong lịch sử đấu tranh cũng chính là những phẩm chất của một quân đội chính quy, hiện đại. Nhiệm vụ chính quy hoá quân đội là làm cho những phẩm chất đó, những truyền thống đó trở thành quy tắc sinh hoạt và chiến đấu của Quân đội, thành những điều lệnh điều lệ những kỷ luật, yêu cầu của mỗi quân nhân phải nghiêm túc tuân theo. Làm như vậy là làm cho một quân nhân làm nhiệm vụ của mình không phải do bản năng mà là do một ý thức sâu sắc về chức năng và yêu cầu của tổ chức quân đội, tạo cho mình những thói quen tốt đẹp, làm cho mỗi người có thể hoạt động trong một bộ máy lớn lao phát huy hết được sức mạnh của tổ chức đó.
Cái gì là cơ sở cho những phẩm chất tốt đẹp đó ? Đó là lòng trung thành vô hạn của Quân đội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Lòng trung thành đó đã được ghi thành tôn chỉ của Quân đội “Vì nhân dân phục vụ”.
Đó cũng là ý nghĩa tồn tại của Quân đội nhân dân, là mục đích cuộc sống của mỗi cán bộ và chiến sĩ trong Quân đội nhân dân.
Quân đội nhân dân là tổ chức chiến đấu của nhân dân và cũng là tổ chức chiến đấu của thanh niên bao gồm những thanh niên ưu tú, … Sống trong lịch sử của Quân đội ta, thanh niên gắn bó với Quân đội, Quân đội là hiện thân của tuổi trẻ anh hùng. Những “chú bé” cách đây 10 – 15 năm mơ thành “anh bộ đội”, ngày nay đã thực sự trở thành chiến sĩ của Quân đội nhân dân anh hùng.
Mục đích cuộc sống của cán bộ và chiến sĩ trong quân đội nhân dân về cơ bản là mục đích cuộc sống của một thanh niên tâm huyết chân chính. Các cuộc chiến đấu và chiến thắng đang chờ đợi thanh niên. Cái vẻ vang nhất của thanh niên là chiến đấu và chiến thắng để phục vụ nhân dân, dùng chí anh hùng của tuổi trẻ khắc phục tàn bạo, xây dựng tương lai. Cái đẹp đẽ nhất của thanh niên là biết rèn luyện cho mình để có đủ bản lĩnh, có đủ ý chí và tài năng chiến đấu và chiến thắng.
Người trẻ tuổi, bước vào đời thường giải đáp sâu sắc và dứt khoát cho mình một bài toán cơ bản : Sống để làm gì ? Mục đích cuộc sống là gì ?
Chỉ có được đáp số rõ ràng rồi mới tiếp tục giải đáp bài toán tiếp theo : Làm gì và làm thế nào để đạt được mục đích cuộc sống đó ?
Chính lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân ta đã giải đáp những bài toán đó hết sức rõ ràng, dứt khoát.
Cuộc sống đang mở rộng trước mắt thanh niên. Thanh niên ngày nay đang phải đấu tranh trên nhiều mặt trận. Trong tất cả các mặt trận đó, thanh niên đều cần phải có tinh thần anh dũng vượt khó khăn gian khổ chiến thắng mọi trở ngại, thanh niên phải phát huy đầy đủ truyền thống anh hùng của Quân đội mới có đủ bản lĩnh để đạt những chiến thắng mới. Những nhiệm vụ cách mạng và tình thế cách mạng còn đặt ra một yêu cầu nghiêm khắc nữa : Phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ công cuộc hoà bình lao động của nhân dân ở miền Bắc.
Hoàn thành nhiệm vụ này không thể không có mặt thanh niên cho nên giữ vững và phát huy truyền thống của Quân đội vừa làm cho thanh niên kiên cường trong học tập, trong lao động vừa chấp hành được thắng lợi nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc của mình.
Mỗi ngày, mỗi năm truyền thống của Quân đội càng được bồi dưỡng đắp thêm, rực rỡ thêm trong các nhiệm vụ mới. Mỗi năm mỗi ngày thanh niên càng đứng trước những nhiệm vụ đấu tranh càng nặng nề, phức tạp và cũng càng tiến gần đến những thắng lợi vẻ vang hơn.
Truyền thống của Quân đội không thể chỉ là của riêng của quân đội và nằm im trong giai đoạn lịch sử đã qua.
Truyền thống của Quân đội không thể chỉ là của riêng của Quân đội và nằm im trong giai đoạn lịch sử đã qua.
Truyền thống của Quân đội phải là truyền thống chung của thanh niên, phải luôn luôn được phát huy không ngừng trong mọi lĩnh vực hoạt động và đấu tranh hiện nay và sau này của thanh niên.
Ngày 22-12 mỗi năm phải là một dịp nhắc nhở nam nữ thanh niên suy nghĩ về mục đích cuộc sống và ý chí phấn đấu của mình trong nhiệm vụ học tập, công tác, lao động hiện tại.
22-12-1961

(Trích Trần Độ tác phẩm, tập I, Nxb Hội Nhà văn, 2012) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét