Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Các tác phẩm lý luận văn hóa văn nghệ (1)Tác phẩm "Mấy vấn đề về xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa". Nxb Sự thật, 1978, 60 trang, khổ 14x20, in 30.185 cuốn. Dưới đây là Lời Nhà xuất bản:Lời Nhà xuất bản

Trong cuộc tọa đàm khoa học nghiên cứu về con người mới và nền văn hóa mới dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng tổ chức tại Nhà xuất bản Sự thật, chúng tôi mời đồng chí Trần Độ, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Trưởng ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa và Thông tin phát biểu về công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Trần Độ đã đề cập đến những vấn đề lớn trong công tác văn hóa, văn nghệ hiện nay như: vai trò của cách mạng tư tưởng và văn hóa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tính chất và đặc trưng của nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, những biện pháp và những việc cần làm nhằm từng bước xây dựng nước ta thành một xã hội văn hóa cao. Bằng lối diễn đạt sinh động và hấp dẫn, đồng chí Trần Độ đã làm sáng tỏ những quan điểm cơ bản của Đảng ta về văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn mới của cách mạng và đã đề cập đến nhiều vấn đề mà đời sống văn hóa nước ta đang đòi hỏi.


Sau Đại hội lần thứ IV của Đảng, các ngành, các cấp và các địa phương đã quan tâm nhiều hơn đối với những nhu cầu tinh thần và văn hóa của nhân dân. Đặc biệt, sau Hội nghị Trung ương lần thứ 2 về tập trung cao độ lực lượng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, cả nông thôn nước ta đang dấy lên một phong trào lao động, sản xuất rầm rộ đi liền với việc xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần ở nông thôn. Vì vậy, bài nói của đồng chí Trần Độ sẽ là một tài liệu bổ ích góp vào việc xây dựng đời sống tinh thần và văn hóa, xây dựng con người mới ở nông thôn nước ta.

Được sự đồng ý của đồng chí Trần Độ, chúng tôi xuất bản bài nói chuyện trên đây thành sách dưới đầu đề: Mấy vấn đề về xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa và xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Hà Nội, tháng 11 năm 1977

Nhà Xuất bản Sự thật  

- Bài nói chuyện với cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng nghiệp vụ Văn hóa ngày 13/3/1978, 61 trang, khổ 19x27, nguồn Thư viện Trung ương Quân đội số 6164.

(Còn nữa)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét