Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Các tác phẩm lý luận văn hóa văn nghệ (2)Tác phẩm "Phấn đấu xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa". Nxb Sự thật, 1982, (74 tr), khổ 13x19.


Lời Nhà xuất bản

Xây dựng nền văn hóa mới là một trong những mục tiêu cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đúng như Đảng ta đã từng nhấn mạnh: mục đích của chủ nghĩa xã hội không chỉ là thỏa mãn nhu cầu vật chất của mọi người mà còn là đem lại cho xã hội một nền văn hóa tinh thần phong phú và cao đẹp, tạo ra những điều kiện bảo đảm cho sự phát triển tự do và toàn diện của con người.

Nhưng xây dựng nền văn hóa mới ở một nước vốn là nông nghiệp sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa cùng với biết bao tàn tích của quá khứ, những ảnh hưởng độc hại của văn hóa thực dân cũ và mới, thì đối với chúng ta đó quả là một nhiệm vụ hết sức mới mẻ và nặng nề.


Thực tiễn mấy năm qua cũng cho thấy rõ đây là một cuộc đấu tranh “ai thắng ai” thật sự khó khăn, gian khổ, phức tạp và lâu dài, không chỉ nhằm đập tan những hành động làm sống lại các tàn dư văn hóa lỗi thời, phản động, đánh bại sự phá hoại điên cuồng về văn hóa của đủ loại kẻ thù, mà còn nhằm khắc phục những nhận thức lệch lạc, những quan điểm không đúng, những cách hiểu đơn giản, những sự buông lỏng nguy hiểm đối với công cuộc cải tạo và xây dựng nền văn hóa mới.

Vì vậy, việc tiếp tục làm quán triệt hơn nữa các quan điểm, đường lối và nội dung xây dựng nền văn hóa mới dưới ánh sáng các nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần IV và lần thứ V của Đảng, đang là một yêu cầu được đặt ra cấp thiết.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ góp phần làm sáng tỏ những luận điểm, những vấn đề quan trọng nhất, cơ bản nhất thuộc nội dung xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Tháng 4 năm 1982

Nhà Xuất bản Sự thật  

- Lối sống con người, Sở Văn hóa và Thông tin Long An xuất bản, 1984, 63 trang, khổ 14,5x21.


 


- Mấy vấn đề kinh tế trong văn hóa – nghệ thuật, Viện Văn hóa, Bộ Văn hóa (12/1985), 28 trang, khổ 19x27, in 1000 cuốn (Báo cáo trong Hội nghị Khoa học tháng 12/1985 do đồng chí Trần Độ trình bày), nguồn Thư viện Trung ương Quân đội số 37 (V).

- Văn hoá, văn nghệ trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mục tiêu và động lực. Nxb Văn hoá, 1986, 343 trang, khổ 13x19, in 6100 cuốn.

1 nhận xét:

  1. Cho đến giờ đã có được 3 bộ sách của Trần Độ hiện diện trên đất Mỹ, miền đất mơ ước của toàn nhân loại trên thế giới.

    Trả lờiXóa