Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Có một đơn vị bộ đội Nam bộ tham gia chiến đấu trên đất Lào
Đầu năm 1962, bọn phản động Lào Phumi Nô-xa-vẵn ào ạt tấn công vào căn cứ Sầm Nưa và Xiêng Khoảng của cách mạng Lào. Theo lời kêu gọi của các bạn Lào, được lệnh cấp trên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 đang luyện quân tại Bái Thượng, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa lập tức lên đường.