Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Hình ảnh ở cơ quan Bộ Quốc phòng

Thời gian ông Trần Độ công tác ở Phòng Tuyên truyền từ 1947 đến cuối 1950 tại chiến khu Việt Bắc, sau về đóng tại Bản Vẹ (huyện Định Hóa, Thái Nguyên). Tấm hình dưới với ghi chú: Cả phòng Tuyên Truyền có dòng chú thích chỉ người ngồi bên trái ông Trần Độ (áo sẫm, đội mũ nồi): Thâm Tâm, đã chết 1950 ở CZ Biên Giới.
Sau khi thực dân Pháp quyết định tiến công lên Việt Bắc, Trung ương Quân ủy triệu tập Hội nghị quân sự toàn quốc. Thực hiện chủ trương trên, ngày 7 tháng 10 năm 1947, Cục Chính trị triệu tập Hội nghị tuyên truyền toàn quân lần thứ hai, Cục trưởng Cục Chính trị và Trưởng Phòng Tuyên truyền (Ông Trần Độ) chủ trì Hội nghị. (tr.76, sách *)Đầu tháng 9 năm 1948, các phòng ban được biên chế như sau: - Phòng Tuyên huấn (Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện sáp nhập làm một) do ông Phan Phúc Tường là Trưởng Phòng, ông Trần Độ Phó Phòng; (tr.95, sách *). 
Đầu năm 1950, ông Trần Độ rời cơ quan Bộ để tăng cường cho đơn vị chủ lực - ảnh có ghi chú: Từ giã Phòng

Từ giã Phòng Tuyên Truyền (đầu 1950)

3/1950. Từ giã Bộ

* “Lịch sử TCCT QĐND VN, tập I (1944-1975)” Nxb QĐND, Hà Nội, 2014

1 nhận xét: