Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Một công trình nghiên cứu văn họcBuổi chiều cuối Thu, một cô giáo dạy văn đi cùng vị Giáo sư hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho mình đến xin dâng tập luận văn và thắp hương viếng ông Trần Độ với lòng kính trọng nhân cách của ông và biết ơn những di sản văn học của ông để lại cho nền văn học Việt Nam.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Những vấn đề cần đặt ra khi nghiên cứu nếp sống xã hội chủ nghĩa


 (Tham luận Hội nghị khoa học “Về lối sống xã hội chủ nghĩa” do Bộ Văn hoá tổ chức 7 – 1984 tại Hà Nội)
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ V đã ghi: “Xây dựng nền văn hoá mới và con người mới là điều cần và có thể thực hiện từng bước, từng phần ngay từ hôm nay.