Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Làm báo Văn Nghệ thật không đơn giản    Nhà thơ Bùi Kim Anh

    …Trong tình hình đó, ngày 23/11/1979, Hội nghị Đảng Đoàn Hội Nhà văn đã họp và ra Nghị quyết phê bình báo Văn Nghệ đăng bài báo trên, và nhà thơ Giang Nam là người phải nhận trách nhiệm trực tiếp về sự việc này...

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Những điều kiện thắng lợi của văn hoá


Tinh thần của những Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và V của Đảng chỉ ra nhiệm vụ phải xây dựng một nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa và trong giai đoạn hiện nay, trong nhiệm vụ đó có một nội dung quan trọng là đấu tranh kiên quyết để chống lại những âm mưu văn hoá của “các loại kẻ địch”, những tàn dư văn hoá phản động và lạc hậu của chủ nghĩa thực dân mới, văn hoá tư sản và phong kiến, chống lại cả những tàn dư văn hoá lạc hậu là sản phẩm của một nền kinh tế sản xuất nhỏ, lạc hậu, như các thói bảo thủ, trì trệ, các phong tục tập quán cổ hủ, phản khoa học, những thị hiếu và nhu cầu văn hoá thấp kém còn trong công chúng, v.v…

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Chiến công khi chưa là chiến sĩ


Sau trận tổng tiến công 1968 ít lâu, tôi có dịp gặp đồng chí Ba Tăng (tức Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng Nguyễn Văn Tăng). Anh có kể cho tôi nghe về trận đánh của lực lượng biệt động của ta vào Đài phát thanh ngụy ở Sài Gòn. Anh trực tiếp chỉ huy trận đánh này.